Privacyverklaring Vitallife

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Vitallife internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement; Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1. Toelichting op het Reglement Vitallife mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Vitallife de plicht om haar klanten:

op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Vitallife worden verwerkt;

te melden wie de gegevens kunnen inzien;

voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Vitallife vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Vitallife in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Vitallife expliciet om jouw toestemming moet vragen.


2. De persoonsgegevens die Vitallife gebruikt en het doel van het gebruik Vitallife verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Vitallife, de website bezoekt, via Vitallife aan het werk bent, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Vitallife of via het contactformulier contact met ons opneemt. Vitallife verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en mogelijk gegevens betreffende persoonlijke voorkeuren. Wanneer Vitallife een ergonomisch werkplekonderzoek uitvoert verwerkt Vitallife indien noodzakelijk voor de bedrijfsvoering gegevens over jouw gezondheidssituatie. Deze gegevens stellen ons in staat om:

de overeenkomst die klanten met Vitallife sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

onze dienstverlening te kunnen leveren;

klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.


IP-adressen/cookies Vitallife houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om: 

te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt; 

de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren; 

bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren; 

ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt; 

het productaanbod te verbeteren.


Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies:

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.


3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Vitallife verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Vitallife organisatie, tenzij:

dat verplicht is door een wettelijk voorschrift; 

dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Vitallife met jou heeft gesloten; 

je daarvoor toestemming hebt gegeven.


4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Vitallife verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement. Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Vitallife worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Vitallife beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat uit:

uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem. 

een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Vitallife ten aanzien van alle verstrekte persoonsgegevens; 

technische maatregelen overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf. Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen.

Vitallife hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Vitallife zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.


5. Jouw rechten als betrokkene 

Het recht op informatie.

Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel. 

Inzagerecht.

Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad. 

Het recht op correctie en verwijdering.

Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven; 

Het recht van verzet.

In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten. 

Het recht op dataportabiliteit.

Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie. 

Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten.

Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar info@vitallife.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Vitallife en probeert Vitallife er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Vitallife.

Privacyreglement Vitallife versie september 2018 © Vitallife 2018. Dit Privacyreglement is opgesteld door Privacy Zeker.